Udhëheqësit e Programeve

Prof. Ass. Dr. Faton Hoxha

Udhëheqës për Programin Menaxhment Shëndetësor - Master

Prof. Ass. Dr. Besarta Pelaj

Udhëheqës për Programin Shëndet Publik

Ass. Dr. Arben Boshnjaku

Udhëheqës për Programin e Fizioterapisë

Ass. Arta Dalipi Shabani

Udhëheqëse për Programin e Infermierisë

tp-bottom