Shëndeti Publik

Shëndeti publik është një fushë për njerëzit që kujdesen për të mirën më të madhe të qenieve njerëzore. Nëse kjo tingëllon vetë e rëndësishme, konsiderojeni këtë: Miliona njerëz janë gjallë sot falë një pjese të iniciativave të shëndetit publi, siç janë programet e vaksinimit, ligjet e sigurisë së automjeteve motorike, kufizimet në përdorimin e duhanit, planifikimi familjar dhe ajri dhe uji i pastër standardet.

Fusha e shëndetit publik po evoluon vazhdimisht si përgjigje e nevojave të komuniteteve dhe popullsive në të gjithë botën.

2.1. Misioni, objektivat dhe administrimi

Misioni themelor i shëndetit publik është përmirësimi i kushteve dhe sjelljeve që ndikojnë në shëndet, në mënyrë që të gjithë njerëzit ta arrijnë atë. Ky mision përfshin jo vetëm praktikën e politikës së shëndetit publik, por hulumtimin e çështjeve të shëndetit publik dhe edukimin e drejtuesve të ardhshëm të cilët përfundimisht do ta përkthejnë atë hulumtim në praktika dhe politika për të përmirësuar shëndetin e njerëzve në rajon, kombëtar dhe global.

Misioni i ketij programi studimi është përgatitja e punonjësve shëndetësor në profilin Shëndet Publik, të cilët me njohuritë dhe aftësitë e nevojshme profesionale teorike dhe praktike e shkencore, do të jenë të aftë të punojnë në sektorin e publik apo privat, në vend dhe jashtë vendi në përputhje me standartet bashkëkohore të fushës. Punonjësit e profilit të Shëndetit Publik në Shëndetësi do të jenë përgjegjës në realizimin e detyrave dhe kompetencave në mënyrë individuale por edhe do të mbështeten në punën ekipore multidisciplinare.

Programi synon edukimin dhe formimin cilësor universitar dhe profesional, formimin e vazhdueshëm dhe përshtatjen e veprimtarive të tij me zhvillimet shoqërore dhe ekonomike.

Profili dhe programi i studimeve ka për qëllim përgatitjen e profesionistëve të aftë për punë në fusha të ndryshme specifike brenda shëndetësisë, në institucionet kërkimore dhe në fusha të ngjashme të veprimtarisë mjekësore. 

Programi studimor Shëndet Publik bazohet në ofrimin e njohurive, praktikimin e shkathtësive profesionale/ shkencore; vlerësimin e njohurive të ofruara, praktike dhe teorike; dizajnimi, diskutimi, prezantimi, zbatimi, kompletimi dhe shkrimi i projektit kërkimor; ofrimin e zgjërimit të njohurive krahas afinitetit të studentit dhe nevojavetë tij/ saj. E gjithë kjo fokusohet në përmirësimin dhe forcimin e sistemit shëndetësor dhe përdorimit të standardeve globale të OBSH-së për arsim në sferën e shëndetësisë.

• Objektivat e programit Shendeti Publik janë: 

• Të përgatis kuadro të afta profesionale për ofrimin e njohurive, shkathtësive dhe shërbimeve shëndetësore të nevojshme për komunitetin dhe tregun e punës;

• Të  zgjerojmë fushat e ndryshme të studimit;

• Të arrijmë  marrëveshjeve me institucione të tjera të arsimit të lartë vendore, regjionale dhe ndërkombëtare;

• Të rrisim pjesëmarrjen në projekte të ndryshme lokale e ndërkombëtare akademike dhe infrastrukturore;

• Të ofrojmë  mobilitet për stafin akademik dhe studentët me institucione relevante ndërkombëtare; 

• Mbështetja e punës kërkimore shkencore;

• Internacionalizimi i programeve tona - ofrimi i moduleve në gjuhë angleze;

• Sigurimi i niveleve sa më të larta të cilësisë;

• Promovimi i shëndetit dhe stilit të shëndoshë të jetës;

• Promovimi i etikës dhe komunikimit adekuat në raportet pacient – profesionist shëndetësor dhe ndërkolegial;

• Shtimi i qasjes në literaturë bashkëkohore përmes platformave akademike dhe literaturës.

Vlerat themelore të programit:

Komuniteti - Ne besojmë se lejimi i pjesëmarrjes dhe nxitja e bashkëpunimit midis palëve të interesuara ndihmon në krijimin e komuniteteve të shëndetshme.

Diversiteti - Ne promovojmë një mjedis mësimi që lejon studentët, fakultetin dhe stafin të realizojnë potencialin e tyre të plotë duke integruar pikat e forta individuale, duke zhvilluar talentet dhe krijimtarinë dhe duke ruajtur respektin e ndërsjellë.

Risi - Ne shpërblejmë përsosmëri dhe mirëpresim arritjet krijuese për avancimin e shëndetit publik.

Drejtësi - Ne besojmë se individët duhet të kenë një qasje të barabartë në burime dhe njohuri që mbështesin të drejtën e tyre për të arritur dhe të marrin pjesë lirisht në përmirësimin e shëndetit të individit dhe popullatës.

Profesionalizëm - Ne nxisim zhvillimin e profesionistëve të shëndetit publik, të cilët do të mbajnë standardet më të larta etike me kompetencë, entuziazëm, respekt, integritet, përgjegjësi, përgjegjshmëri dhe një angazhim për mësimin gjatë gjithë jetës.

Shkencë - Ne jemi të përkushtuar për rigorozitetin shkencor, analizën kritike dhe arsyetimin e shëndoshë në kërkimin dhe praktikën e shëndetit publik.

Qëndrueshmëria - Ne jemi të përkushtuar ndaj administrimit mjedisor, social dhe ekonomik në kërkimin, praktikën dhe zhvillimin e fuqisë punëtore të shëndetit publik

Shëndeti Publik ngërthen në vete fushat e ndryshme të studimit që gjejnë zbatim në nivele të ndryshme të mbrojtjes shëndetësore, prandaj ky program  do të përgatisë profesionistët shëndetësor që zhvillojnë kompetenca si profesionist të shëndetit publik,  të cilët në menyre aktive do të angazhohen me komunitetin që të promovojne dhe mbrojnë shëndetin e tyre, të zvogëlojnë pabarazitë shëndetesore përgjate mangësive në sherbime të pamerituara dhe popullaten vulnerabile. Për kryerjen e obligimeve për përmbushje të kërkesave të përhershme në këtë fushë. Programi Studimor i nivelit bachelor me titull “Shendet Publik” bazohet në Kornizat e kualifikimeve si kombëtare dhe Evropiane si dhe në Direktivën 2005/36/EC dhe Direktivën 2013/55/EU mbi zhvillimin dhe përmirësimin e edukimit në shëndetësi

tp-bottom