Tarifat për studentë

Në Universitetin e Gjakovës “Fehmi Agani” zbatohen tarifat për studentë të përcaktuara nga Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë. Në bazë të UA tarifat rishikohen çdo vit nga MASHT-i.

Tarifat për nivelin Bachelor:

 • Viti i parë i studimeve: Falas
 • Për provim pranues: 2.5 €
 • Semestri Bachelor i rregullt: 25 €
 • Për Certifikatë të Notave: 2.5 €
 • Për certifikatë të Diplomës: 5 €
 • Për secilin provim të pranuar me rastin e transferimit: 0.50 €
 • Për diplomë: 5 €
 • Për diplomë Duplikatë: 25 €

 

Tarifat për nivelin Master:​

 • Për provim pranues: 2.5 €
 • Semestri Master i rregullt: 150 €
 • Pagesa për mbrojtjen e temës së diplomës 100 €
 • Për provime plotësuese për regjistrim: 5 €
 • Për Certifikatë të Notave: 2.5 €
 • Për certifikatë të Diplomës: 5 €
 • Për secilin provim të pranuar me rastin e transferimit: 0.50 €
 • Për diplomë Duplikatë: 25 €

 

Të gjitha tarifat mund t’i gjeni në këtë link:

https://masht.rks-gov.net/udhezimet-administrative

https://masht.rks-gov.net/uploads/2015/05/17-2014-ua.pdf

tp-bottom