Tarifat për studentë

Në Universitetin “Fehmi Agani” në Gjakovë zbatohen tarifat për studentë të përcaktuara nga Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë. Në bazë të UA tarifat rishikohen çdo vit nga MASHT-i.

Tarifat për nivelin Bachelor janë:

 • Regjistrimi i semestrit për herë të parë: Falas
 • Regjistrimi i semestrit për herë të dytë e më shumë: 25€
 • Për provim pranues: 2.5 €
 • Për certifikatë të Notave: 2.5 €
 • Për certifikatë të Diplomës: 5 €
 • Për secilin provim të pranuar me rastin e transferimit: 0.50 €
 • Për diplomë: 5 €
 • Për diplomë Duplikatë: 25 €
 • Për ndrërrim të ID : 10 €
 • Për ndërrim programi të studimeve: 25 €

 

Tarifat për nivelin Master janë:​

 • Regjistrimi i semestrit për herë të parë: Falas
 • Regjistrimi i semestrit për herë të dytë e më shumë: 150 €
 • Për provim pranues: 2.5 €
 • Për certifikatë të Notave: 2.5 €
 • Për certifikatë të Diplomës: 5 €
 • Për secilin provim të pranuar me rastin e transferimit: 0.50 €
 • Për diplomë: 5 €
 • Pagesa për mbrojtjen e temës së diplomës 100 €
 • Për diplomë Duplikatë: 25 €
 • Për ndrërrim të ID : 10 €
 • Për ndërrim programi të studimeve: 25 €

 

Të gjitha tarifat mund t’i gjeni në këtë link:

https://masht.rks-gov.net/udhezimet-administrative

https://masht.rks-gov.net/udhezimi-administrativ-mashti-nr-09-2021-aplikimi-i-pagesave-te-studenteve-ne-institucionet-publike-te-arsimit-te-larte/

tp-bottom