Ombudspersoni

Ombudspersoni i Universitetit është organ i pavarur dhe autonom që mbron të drejtat, interesat dhe liritë e anëtarëve të komunitetit universitar, studentëve dhe pjesmarrësve tjerë në procesin e arsimit të lartë të garantuara me Kushtetutë, ligj dhe rregullore të tjera, në bazë dhe në masën e përcaktuar me Statutin e Universitetit të Gjakovës “Fehmi Agani”. Për të arritur atë qëllim kontrollon ligjshmërinë dhe rregullsinë e punës së organeve, njësive dhe shërbimeve të Universitetit të Gjakovës “Fehmi Agani”.

Në punën e tij, Ombudspersoni i Universitetit i përmbahet parimeve të mëposhtme:

- Pavarësia;

- Neutraliteti dhe paanësia;

- Konfidencialiteti;

- Informaliteteti;

Ombudspersoni i Universitetit i përmbahet Kodit të Etikës dhe Standardeve të Sjelljes së Shoqatës Ndërkombëtare të Ombudsmanëve (Тhe Code of Ethics and Standards of Practice of the International Ombudsman Association) dhe Kodit të Etikës të Universitetit të Gjakovës „Fehmi Agani”.

 

Prof. Dr. Bajram Nuraj

Ombudspersoni - UFAGJ

Email: [email protected]

Email: [email protected]

Tel: 044 126 064

 

 

 

Rregullore e Obudspersonit

Vendimi i KD

tp-bottom